top of page

Õppekorralduse alused

MTÜ Jaapani Kultuuri Koja õppekorralduse alused

1. Üldsätted:

1.1. MTÜ Jaapani Kultuuri Koda (registrikood: 80391575) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. MTÜ Jaapani Kultuuri Koda (JKK) on mittetulundusühing, mis tegeleb jaapani kultuuri edendamisega Eestis, pakkudes sealhulgas jaapani keele õpet (majandustegevusteade nr 228242; õppekava rühm: 0231 keeleõpe)
1.3. Õppetöö viiakse läbi Kopli 25 ruum nr 323, Tallinn, Harjumaa, teistes õppetööks sobivates ruumides, koolituse tellija koolitusruumides või internetis Zoomi keskkonnas.

1.4. Grupiõppe kursused toimub septembrist mai või juunini, individuaalõpe võib toimuda aastaringselt.

1.5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.6. JKK asjaajamiskeel on eesti, jaapani või inglise keel.
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õpiväljundid;
• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• õppe sisu;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. MTÜ Jaapani Kultuuri Koja täienduskoolituste vormid:


2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-15 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.
2.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat.
2.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat.

 

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine


3.1. JKK kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:
• nimi
• kontakttelefon
• e-post
• isikukood

• arve maksja nimi ja e-post, kui arvet ei maksa õppija ise.

Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks, samuti Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6.

 

4. Koolitusele vastuvõtt:

4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-kirja jaapani.keskus@gmail.com või elektroonilise registreerimisankeedi teel.

4.2. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumise algust. Kui grupis on vabu kohti, võib koolitaja registreerumise tähtaega pikendada.

4.3. Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht, koolituse kestus.

4.4. Täiendavat infot kursuse kohta saab e-maili teel aadressil jaapani.keskus@gmail.com või Jaapani Kultuuri Koja Facebooki leheküljelt.

 

5. Koolitusgrupi komplekteerimine:


5.1. JKK õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses.
5.2. Koolituse alguses koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.
5.3. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning, kel on alustamiseks nõutav keeleoskustase.

 

6. Koolituse tingimused, koolituse eest tasumine:


6.1. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid osaliselt omandanud õppijale väljastatakse tõend.
6.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse või õppeaasta lõpus tagasisideankeedi.
6.3. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse koolituse teise nädala jooksul. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Erikokkuleppel koolitajaga võib arve tasuda kahes osas.

6.4. Kursusest loobumine on võimalik pärast ühes tunnis osalemist. Kui õppija teatab kursusest loobumisest pärast esimest tundi, siis õppijale arvet ei esitata.
6.5. Koolituselt puudumist või koolituse hilisemat katkestamist ei tasaarveldata.

6.6. Õppetasu tagastamist või õppetasust vabastamist ei toimu.
6.7. JKK ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 

7. MTÜ Jaapani Kultuuri Koja kohustused ja õigused:


7.1. JKK kohustub komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
7.2. JKK kohustub läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
7.3. JKK kohustub pidama tundide toimumise kohta arvestust.
7.4. JKK kohustub õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
7.5. JKK-l on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
7.6. JKK-l on õigus kursuse gruppi mitte avada, kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
7.7. JKK ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.

 

8. Õppija kohustused ja õigused:


8.1. Õppija kohustub osalema kursustel, millele ta on registreerunud.
8.2. Õppija kohustub õigeaegselt tasuma õppetasu JKK poolt väljastatud arve alusel.
8.3. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale esimest osaletud tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat õppetasu tasumisest.
8.4. Individuaalõppe tunnis osalev õppija on kohustatud teatama Jaapani Kultuuri Kojale või õpetajale oma puudumisest vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.
8.5. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust.

MTÜ Jaapani Kutuuri Koja õppekorralduse kord kehtib alates 13.12.2021.

bottom of page